1522000 zł

Biurowiec wraz z parkingiem, Świdnica

1 z
Poprzednie Następne

Szczegóły ogłoszenia

  • ID Ogłoszenia: 2953

  • Dodano: 2 czerwca 2023

  • Cena sprzedaży: 1522000 zł

  • Lokalizacja: Polska

  • Miasto: Świdnica

  • Wyświetlenia: 174

Opis

Zarządca sanacyjny ŚFUP Development Sp. z o.o. w Świdnicy
działając zgodnie z uchwałą nr 18/05/2023 z dn. 19.05.2023 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym dłużnika prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydz. Gospodarczy, sygn. akt VI GRs 3/20

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośmiokondygnacyjnym budynkiem o pierwotnej funkcji biurowca, zlokalizowanej w obrębie ul. Witosa i ul. Kliczkowskiej w Świdnicy, woj. dolnośląskie obejmującej działki gruntu nr 159 o powierzchni 0,5486 ha, nr 162 o powierzchni 0,0511 ha i nr 163 o powierzchni 0,3056 ha.

Łączna powierzchnia gruntów – 0,9053 ha. Powierzchnia użytkowa budynku – 5 120,2 m2.

Grunty stanowią własność Skarbu Państwa, a wieczystym użytkownikiem do dn. 05 grudnia 2089 r. jest ŚFUP Development Sp. z o.o. w Świdnicy.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00023701/7.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w obszarze planu oznaczonym symbolem 8.P/U – teren obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów.

Nieruchomość usytuowana jest w przemysłowej części miasta, w pobliżu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Świdnica.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa.

W granicach działki nr 163 znajduje się wolnostojący budynek biurowy z przybudówką stanowiącą portiernię. Działka nr 162 niezabudowana przylega do działki nr 163. Działka nr 159 to grunt niezabudowany, w którego części znajduje się parking o nawierzchni asfaltowej (po drugiej stronie ulicy).

Budynek biurowy posiada osiem kondygnacji nadziemnych. Jest to budynek niepodpiwniczony o konstrukcji prefabrykowanej, wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, szatnie oraz toalety i pomieszczenia techniczne.
Budynek biurowy od około 12-15 lat nieużytkowany.
Stan techniczny budynku zły. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Warunki przetargu:

1) Opisane powyżej nieruchomości oferuje się do sprzedaży łącznej w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę nie niższą niż 1 522 000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);

2) Oferty nabycia nieruchomości w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg biurowiec, sygn. akt VI GRs 3/20 – nie otwierać” – należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2023 roku listem poleconym lub osobiście na adres: Kancelaria Zarządcy, ul. Ratuszowa 3/5, 58-310 Szczawno-Zdrój (decyduje data wpływu do Kancelarii Zarządcy);

3) Przystępujący do przetargu winien pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej ŚFUP Development Sp. z o.o. w Świdnicy nr 91 1050 1575 jeden zero zero zero 0090 3074 3794 wadium w kwocie 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku;

4) Oferta powinna zawierać:
– pełne dane oferenta – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę),
– wypis z KRS lub z ewidencji podmiotów gospodarczych, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna – kserokopię dowodu osobistego,
– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa z uiszczoną opłatą skarbową od pełnomocnictwa,
– wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta są one wymagane prawem,
– zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
– oferowaną cenę nabycia nie niższą niż 1 522 000 zł netto wraz ze sposobem i terminem zapłaty,
– dowód wpłaty wadium,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i że przyjmuje warunki przetargu do stosowania,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego,
– podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,

5) Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Zarządcy, ul. Ratuszowa 3/5, 58-310 Szczawno-Zdrój;

6) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona zarządca sanacyjny kierując się kryterium najwyższej oferowanej ceny zakupu.

7) Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży.

8) Wybór oferty dokonany przez zarządcę wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.

9) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie czterech miesięcy od dnia poinformowania o przyjęciu jego oferty i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę;

10) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 9) z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy sanacyjnej. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza;

11) Zastrzega się prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji ceny w drodze przetargu ustnego, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn;

12) Pozostawia się zarządcy sanacyjnemu wyłączne prawo wskazania kancelarii notarialnej, w której nastąpi zawarcie umowy sprzedaży;

13) Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości przedmiotu przetargu oraz z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Kancelarii Zarządcy, ul. Ratuszowa 3/5, 58-310 Szczawno-Zdrój, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, tel. nr 793 025 429.
Wszelkie informacje dotyczące oferowanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie w dni robocze w godz. 9.00 – 19.00 tel. 518 749 484 lub tel. 793 025 429.
Z przedmiotem oferty można się zapoznać w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Informacje dotyczące oferowanych nieruchomości oraz Regulamin przetargu można również uzyskać kierując zapytanie e-mailem na adres: [email protected]